GRATAMA STICHTING

Staand horloge uit het bezit van Seerp Gratama, vervaardigd door Jacob Radsma, circa 1770
Staand horloge

Uit het boek boek “Familie-archief Gratama” door F.R.C. Burghardt – Rijksarchief in Drenthe
De Gratama’s hebben van oudsher hun familiebanden gekoesterd. Ten einde dit streven een formele basis te geven is in 1925 door drie kinderloze afstammelingen van Tjepke Seerps Gratama en Rinske Donker (generatie IV), te weten mr. Sibrand Wzn (Ixe.1), mr dr. Johannes Gesinus (Ixe.3) en Ludolf Reinier (Ixi.2) Gratama, een Gratama-Stichting opgericht. In globale termen gesteld heeft de stichting tot doel studiebeurzen te verstrekken aan afstammelingen van Tjepke Seerps Gratama en Rinske Donker, de (rechts)wetenschap te bevorderen en papieren en gedenkstukken met betrekking tot de familie Gratama te bewaren. De voor het bereiken van deze doelstellingen benodigde middelen verkrijgt de stichting in eerste instantie uit legaten en schenkingen. Kern van de bezittingen van de stichting is de in 1655 in de familie gekomen Gratama Sathe te Midlum, die bij hun overlijden door de oprichters Sibrand en Johannes Gesinus Gratama aan de stichting is overgedragen. Ook de Waalborg is sedert 1969 door aankoop eigendom van de Stichting.

Bij haar oprichting werd de zeggenschap in de stichting nadrukkelijk beperkt tot drie regenten. Tegen 1975 werd overwogen het werkterrein van de stichting uit te breiden door er wat meer "gezellige" aspecten aan toe te voegen, waarbij ook de vergadering van familieleden meer bij het beleid van de stichting betrokken zou worden. De statuten van de stichting maakten dit echter onmogelijk, zodat een oplossing gevonden is in de oprichting van een Gratama Vereniging naast de Stichting. In aanvulling op de doelstellingen van de stichting heeft deze vereniging tot doel enerzijds de band tussen de afstammelingen van Tjepke Seerps Gratama en Rinske Donker te versterken en anderzijds de regenten van de stichting te adviseren.

De stichting heeft drie boerderijen in haar bezit:

Op Projecten zijn een aantal projecten beschreven waarbij de Stichting betrokken is (geweest).