De stamboom van de Familie Gratama

Uit het boek “Familie-archief Gratama” door F.R.C. Burghardt – Rijksarchief in Drenthe

De online stamboom
De online stamboom

Gratama is volgens de patronymicale uitgang ma vermoedelijk een van oorsprong oud-Friese naam1. Gratingabuurt of Grettingaburen is een buurt onder Almenum in de Friese gemeente Barradeel, in de onmiddellijke nabijheid van Harlingen. Hier stond vroeger de state Grattinga of Grettinga, waarmee de naam van het geslacht vermoedelijk verband houdt. Daarnaast is er de Gratama-Sathe te Midlum (gemeente Franekeradeel) die thans nog in het bezit is van de familie Gratama.

De familie die uiteindelijk Seerp Gratama en zijn nakomelingen voortbracht, had haar bakermat in Harlingen2. De oudst bekende voorzaat van de Gratama’s aldaar was een zekere Serp Sybrandts, koopman van beroep, die leefde van c. 1540 tot c. 1605.

Een kleinzoon van Seerp Sybrandts, Seerp Tjepkes (Gratama), was eveneens koopman. Hij trouwde in september 1655 met Jancke Jacobs Scheltinga, waardoor hij het bezit van de familie Gratama aanzienlijk uitbreidde. Tot de inbreng van de bruid behoorden namelijk een zate te Midlum, in de grietenij Franekeradeel, alsmede aan de vaart te Grettingaburen bij Aldemenum, in de grietenij Barradeel, een bedrijf waar dakpannen en tichels vervaardigd werden. Na zijn huwelijk vestigde Seerp zich als meester-tichelaar te Grettingaburen, waar hij de familienaam Gratama ging voeren3.

Hier kunt u de online stamboom inzien.

Noten:

1 Nederlans Patriciaat, 1914. Geslachten Gratama komen in de eerste helft van de 16e eeuw tot in de tweede helft van de 17e eeuw voor in de stad Groningen, Dokkum en het Westerkwartier. Hiervan zijn het vermelden waard:

  • Johan Gratama, kerkheer te Huizinge; overleden aldaar in 1553.
  • Ludovicus Gratama, rector van de O.L. Vrouwe Schoole bij de A-Kerk te Groningen; overleden in 1582.
  • Menso Gratama, burgemeester van Dokkum, 1583-1595.
  • Ewe Gratama, buurrichter te Tolbert, 1543.

Ondanks diepgaande onderzoekingen van ir. G.L. Meesters en J. Zandleven kon geen verwantschap van deze personen met de tak van Seerp Sybrands worden vastgesteld.

2 J.G.C. Joosting, Catalogus van de Boekerij van Lucas Oldenhuis Gratama, 1913.

3 A.G.Cool, Provinciale Asser en Drentse Courant, 29 oktober 1964.

Terug naar Vereniging