GrataMare 2005

Jacobine, Eef en Geert

In het kader van het lustrum van de familievereniging, die in 2005 maar liefst 20 jaar bestond, heeft de redactie van de Gratamare middels een algemeen rondschrijven alle leden van de vereniging gevraagd om een kort c.v. aangevuld met een anekdote over de familienaam of een bijzondere ontmoeting met een familielid, in te leveren. Hoewel lang niet alle leden van de vereniging aan deze oproep gehoor hebben gegeven (misschien maar goed ook, anders was dit wel een bijzonder lijvige Gratamare geworden!), heeft dit geresulteerd in een bont palet aan familieportretten en geestige of ontroerende anekdotes.

Artikelen

Waarom er een vereniging kwam
Familieportretten

'Waarom er een vereniging kwam'

Seerp Gratama
In 1925 werd de Gratama Stichting opgericht door twee broeders en een neef, die als gemeenschappelijk kenmerken hadden dat zij wel vermogen maar geen nazaten hadden. Om te realiseren dat hun vermogen na hun dood werkzaam zou blijven in de familie en bijv. De Gratama Sathe, een boerderij onder Harlingen, familiebezit zou blijven, richtten zij die stichting op met het doel Gratama-kinderen waar nodig financieel te steunen, opdat zij zouden kunnen studeren en zich een goede plaats in de maatschappij verwerven.. Verder stond de oprichters voor ogen het behoud en de uitbreiding van het familiearchief en meer in het algemeen bevordering van de wetenschap, met name, maar niet exclusief in Groningen en Leiden. Een stichting is per definitie geen democratisch instituut: het bestuur is geheel vrij in zijn beleid, waarover het aan niemand verantwoording is verschuldigd, het voorziet zelf in zijn opvolging (coöptatie) maar wordt wel geacht zich te houden aan de Statuten die volgens een uitdrukkelijke bepaling niet voor wijziging vatbaar zijn... Meer hierover in het boekje, dat bij het 75-jarig bestaan werd uitgegeven.

Aanvankelijk – na de oorlog – kwam het bestuur enkele malen per jaar bijeen en werd ook de boerderij in Friesland bezocht. Geleidelijk ontstond er een gebruik om af en toe gasten uit te nodigen om mee te gaan met zo’n reisje naar het Noorden. Men ging daarbij vrij willekeurig te werk en dat bevredigde natuurlijk ook niet.

Het zou beter zijn dat iedereen in de familie dezelfde mogelijkheid zou hebben om elkaar te ontmoeten, ter versterking van de onderlinge band, ook tussen jong en oud.

Zo ontstond de gedachte aan een familievereniging, die jaarlijks bijeenkomsten kon organiseren en ook informatie kon verschaffen via een ‘clubblad’. Door een gezamenlijke ontmoeting van de besturen van Stichting en Vereniging zou er gericht informatie in een wat grotere kring kunnen worden uitgewisseld en toelichting worden gegeven op de ontwikkelingen van de Stichting.

Zo geschiedde. Op basis van een concept, ooit ontworpen door mr J.W. Gratama in de zeventiger jaren, ontwikkelde het stichtingsbestuur een definitieve versie die door notaris Jelsma te Harlingen (waar anders?) in een akte werd gegoten en verleden op 23 augustus 1985. Als eerste leden van het bestuur worden vermeld de comparanten Seerp Gratama, Geertruide Wilhelmina Sophia Gratama-Quarles van Ufford, de vrouw van ‘lange Seerp’en Eskelina Bernarda Gratama-Tjeenk Willink, de vrouw van Sibrand. Zij trad wegens overbedeling van een staak overigens terug ten behoeve van Arnold Gratama van Andel.

Van de hand van Nan is een uitgebreide stamboom in het archief, die tezamen met een kleurensysteem ter herkenning van de staken, tijdens de eerste vergadering in Amersfoort de talrijke toegestroomde bezoekers wegwijs maakte in hun onderlinge relatie. Nog menigmaal daarna bewees deze opzet zijn nut!

Wie de afgelopen twintig jaren heeft meegemaakt, zal met voldoening constateren dat de band in de familie zeer is versterkt. Opeenvolgende besturen hebben besturen hebben door inzet en inventiviteit steeds wisselende programma’s gemaakt met het gewenste resultaat.

Zou men de oprichter vragen of hij nog wensen heeft, dan zou u horen: er mag nog best wat meer aandacht worden besteed aan het werk van de Stichting.

Terug naar boven

Familieportretten

  * Anet Gratama
  * Heleen Gratama
  * Miek Royer-Gratama
  * Alexa Gratama
  * Jaap Gratama
  * Sibrand Gratama
  * Rob Gratama
  * Aafke van Tilburg-Gratama van Andel
  * Jacobine Gratama
  * Reinier Gratama
  * Jan-Willem Gratama (Seerpszoon)
  * Oetske Gratama
  * Eef Gratama
  * Jan Gratama
  * Seerp Gratama
  * Jan-Willem Gratama (Sibrandszoon)
  * Hugo Gratama van Andel
  * Wolter Gratama
  * Jonas Willinge Gratama
  * Wendela Jackson-Gratama
  * Evert Gratama
  * Pluis Gratama
  * Trudeke Gratama-Quarles van Ufford

Anet Gratama

Anet (Johanna Elizabeth) is geboren op 19 september 1952 in Den Haag als middelste van drie kinderen. Broers zijn Evert en Helenus. Zij is sinds 1974 getrouwd met Benjamin Nierstrasz. Zij hebben drie kinderen: Alexander (27) studeert fiscaal recht in Utrecht, Diederick (25) studeert maritieme techniek in Delft en Renske (23) studeert biologie in Utrecht. Studie: verpleegkunde Werk: verpleegkundige in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderdeel van het Utrecht Medisch Centrum. Hobby’s: vele, o.a. van mijn ouders overgenomen: het zeilen, vroeger tennis, maar nu wordt het steeds meer golfen, verschillende wintersporten, muziek en lezen.

Bijzondere ontmoeting met een Gratama:
Toen de kinderen klein waren kampeerden we eens in Drente. Ter lering ende vermaak gingen we naar het Hunebeddenmuseum. Bij binnenkomst stuitten we meteen op een plaquette met Mr. Lucas Oldenhuis Gratama, groot voorvechter voor het behoud van de Hunnebedden. Deze Lucas was lid van Provinciale Staten omtrent 1860. In ieder geval heeft zijn strijd wel succes gehad, want de hunebedden zijn er nog steeds. De tak Oldenhuis Gratama is overigens uitgestorven.

Anekdote waarin (de naam) Gratama een rol speelt:
De eerste familiedag met kinderen vond plaats in Burgers Zoo bij Arnhem. Of de Gratama’s nou zo hongerig werden van al die wilde dieren... In ieder geval bestond de lunch uit een uitgebreid buffet, waaraan iedereen zich tegoed deed. Na afloop was het hele buffet schoon op, zelfs de versieringen waren opgegeten!

Nog een:
Vele jaren geleden waren mijn ouders (Seerp en Trudeke) in Amerika. Zij zouden de Grand Canyon op een paard afdalen. Mijn moeder maakte zich zorgen omdat mijn vader helemaal geen paard kon rijden, maar mijn vader zag dat anders: ‘Ik hoef niet te weten hoe het moet, als dat paard het maar weet!’

Nog eentje:
Toen mijn opa Evert en zijn broer Bernard klein waren, moesten ze op pianoles. Dat hoorde bij de opvoeding. Toen de muziek geoefend moest worden, ging de een aan de bovenkant van de piano zijn stukje oefenen, en de ander aan de onderkant. Hierna hebben hun ouders het opgegeven en mochten ze van de les af. Alle Familieportretten

Heleen Gratama

Heleen is geboren op 19 mei 1978 te Groningen en ongetrouwd. Studie: Rechten aan de Rijksuniversiteit van Groningen van 1996 tot 2002 (afgestudeerd in privaat- en bedrijfsrecht) Werk: Advocaat bij Simmons & Simmons (sectie ondernemingsrecht) te Rotterdam Hobby’s: Tennis, hockey, skiën, reizen, lekker eten

Bijzondere ontmoeting met een Gratama:
Een ontmoeting met een Gratama zoals in het genoemde voorbeeld kom ik even niet op. Het gebeurt wel vaak dat mensen vragen of ik familie ben van. Een collega van mij die onlangs voor een getuigenverhoor naar de rechtbank te Breda moest, vroeg mij bijvoorbeeld of ik toevallig een rechter, mr A. Gratama, in de familie had. Het getuigenverhoor schijnt goed te zijn gegaan, de rechter had het in goede banen geleid.

Anekdote waarin (de naam) Gratama een rol speelt:
Net zoals in het hieronder genoemde voorbeeld heb ik ook wel eens meegemaakt dat mensen een Turkse familie verwachtten of dat als je zegt Gratama met 3 keer een a er allerlei varianten worden genoemd behalve de juiste. Alle Familieportretten

Miek Royer-Gratama

Miek is geboren 30 oktober 1935 te Rotterdam en is weduwe van Jan Willem Royer. Zij hebben drie dochters: Frédérique Westerhoff-Royer (1959), Nen Sutcliffe-Royer (1960) en Pien Schrencke-Royer (1963) Hobby’s: Engelse geschiedenis, landschap en literatuur hierover. Alle Familieportretten

Alexa Gratama

Alexa is geboren op 20 november 1966 te Oss en getrouwd met Bernard van Liemt (1957). Zij hebben drie kinderen: Floor (8), Willem (6) en Harmen (4). Studie Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Werk: rechter te Breda, straks te Curaçao Hobby’s: schrijven, lezen en sport

Bijzondere ontmoeting met een Gratama:
Op een nacht werd ik wakker en ging de trap af naar beneden, de zoldertrap in het boerderijtje van grootvader van moederszijde in Wezep. In een van de leunstoelen zag ik een oudere, magere man slapen.Toen ik bij hem kwam werd hij wakker. Ik herkende hem als mijn grootvader Jan Willem Gratama, die toentertijd een paar jaar eerder was overleden. Ik realiseerde me dat; alleen ik wist dat hij even tot leven was gekomen. Na een kort gesprek ging ik naar boven om verder te slapen, hem – weer teruggekeerd in de dood – beneden achterlatend. Toen ik echt wakker werd herinnerde ik mij de droom heel precies. Sindsdien voelt het alsof hij nog een beetje in de buurt is. Alle Familieportretten

Jaap Gratama

Jaap is geboren op 2 oktober 1922 te Zwolle en ongetrouwd. Studie: Sociale en Politieke wetenschappen Hobby’s: geschiedenis en sterrenkunde

Anekdote waarin een Gratama een rol speelt:
Jan Albert Willinge Gratama (1884-1965) was advocaat in Zwolle en compagnon van mijn vader Jan Willem (1896-1975). Hij was een verwoed fietser (tijdens de mobilisatie in de Eerste Wereldoorlog diende hij in het regiment wielrijders) en placht lange tochten te maken, soms wel van meer dan 200 kilometer per dag. Eens (wanneer weet ik niet) fietste hij in een ruk van Zwolle naar Dusseldorf en stapte in hetzelfde hotel af als zijn verre neef Hendrik Seerpus (1877-1937), een eerzame dikbuikige bankier, die op de orthodoxe manier per trein naar Dusseldorf was gereisd. ’s Avonds kwam er een telefoontje uit Zwolle ‘voor mijnheer Gratama’, waarop de portier vinnig vroeg: ‘Herr Gratama, herr Gratama? Wer meinen Sie, den Dicken, oder der Verruckten mit dem Rad?’ Alle Familieportretten

Sibrand Gratama

Sibrand is geboren op 6 februari 1924 te Zwolle en getrouwd met Eskelina Bernarda Tjeenk Willink (Nan). Zij hebben vier kinderen: Jan Willem (1960), Henriette (1961), Jacobine en Alexa (1966). Studie: geneeskunde te Leiden, gespecialiseerd Pathologie Anatomie

Anekdote waarin een Gratama een rol speelt:
Mijn vader Jan Willem (Sibrandzoon) was een man met een groot gevoel voor humor. Grappen en grollen en woordspelingen zorgden voor een welkome afwisseling van de dagelijkse sleur. Hij kon zich vrolijk maken over een bizar gedrag, potsierlijk uiterlijk van zijn medemens en vooral in onverwachte situaties.

Zo wil ik het volgende voorval verhalen: mijn tweelingbroer Seerp en ik hadden bij het verlaten van de lagere school beiden een miserabel handschrift. Dit verdroot ons vader dermate dat hij besloot tot een ingrijpende maatregel. Wij zouden schrijfonderricht gaan volgen aan de Dordtse Handelsschool aan de Wolwevershaven.

Op een zekere middag meldde mijn vader zich in gezelschap van de schriftelijk minder begaafde tweeling bij de school om een afspraak te maken voor lessen in schoonschrift. Wij werden binnen gelaten in een ruim en licht vertrek met uitzicht op de rivier en men verzocht ons plaats te nemen in afwachting van de komst van de heer Velentgoed, directeur van de school. Mijn vader zette zich op een zetel aan het bureau en wij beiden, in gespannen verwachting, op enkele stoelen ter zijde. Het duurde enige tijd voor de deur openzwaaide en een parmantig ogende corpulente kleine man de kamer binnen stapte met een blijde grijns van welkom op het gelaat. Na enkele kordate stappen richting bureau verwelkte echter zijn lach tot een nerveuze grimas toen hij zich realiseerde dat mijn vader zijn plaats achter het bureau bezet hield. Vrijwel tezelfdertijd werd deze zich bewust van de licht penibele situatie. Deze ontdekking gevoegd bij de nu duidelijk beschuldigende blik van de steeds minder joviaal ogende directeur veroorzaakte een cerebrale kortsluiting met als gevolg een onstuitbare fou-rire die mijn vader noodzaakte gehaast de kamer te verlaten onder het hik-mompelen van enkele vage excuses.

Een beschaamd bedremmelde tweeling volgde hem op de hielen.

De cursus schoonschrijven werd door hen wel gevolgd, maar het zal de lezer niet verbazen dat de resultaten pover waren! Alle Familieportretten

Rob Gratama

Robert is geboren op 30 oktober 1948 te ’s Gravenhage en getrouwd met Miek Ruigrok. Zij hebben een dochter Kirsten. Werk: FLO (Pensioen Rijk) Hobby’s: diverse Alle Familieportretten

Aafke van Tilburg-Gratama van Andel

Aafke is geboren op 22 augustus 1977 te Boskoop en getrouwd op 18 juni 2004 met Jan van Tilburg. Zij is zwanger van de eerste (uitgerekend 31 augustus 2005). Studie: mavo-havo; twee jaar gewerkt op een boerderij in Noorwegen als kindermeisje; 1 jaar volkshogeschool in Noorwegen (weven en leerlooien); 3 jaar MBO Biologisch Dynamische Landbouw; een jaar zaalexploiteur op deze school. Werk: sinds twee jaar melkgeitenhoudster samen met haar man te Oude Tonge. Het is een agrarisch bedrijf van 40 ha met gemiddeld 500 melkgeiten en akkerbouw: aardappelen, wortels, uien, knolselderij, voederwinning: gras/klaver en snijmaïs.

Anekdote waarin (de naam) Gratama een rol speelt:
Ik heb eigenlijk altijd ervaren dat het lastig is om zo’n lange naam te hebben: soms zei ik dan als grapje: ‘Graten van de vishandel, maar dan net anders’. Alle Familieportretten

Jacobine Gratama

Jacobine is geboren op 20 november 1966 te Oss en getrouwd met Eppo Broese van Groenou (1957). Zij hebben twee kinderen: Gustaaf (8) en Brechtje (6). Studie: Rechten aan de Rijksuniversiteit van Leiden (1985-1990) Werk: Senior Private Banker bij Van Lanschot Bankiers in Haarlem Hobby’s: koken, sporten, Gratamare maken.

Anekdote waarin (de naam) Gratama een rol speelt:
Voor ABN Amro werkte ik een paar jaar op de afdeling Marketing op het hoofdkantoor in Amsterdam Zuid Oost (de Bijlmer). De meeste medewerkers hadden vanwege het gemak hun rekening lopen bij het bankkantoor daarnaast. Het was nog in de tijd dat je als je aan de beurt was, je bestelling deed (100 gulden in tientjes) en dan weer werd omgeroepen als je geld via de buizenpost vanuit de kas met een luide plof bij de balie terecht kwam. Als ik dan in mijn lunchpauze geld ging halen, was ik meestal de enige blanke. Geestig was het dan altijd als luidkeels mijn naam werd omgeroepen: Krahthahmah! Als ik dan vervolgens weer bij de balie kwam voor mijn geld, was de reactie altijd: ‘O’.

Ik woonde in Amsterdam en had net mijn interne opleiding bij de Amrobank achter de rug. Na zestien weken van lange cursusdagen en onzekerheid aaneengesloten in een hotel had ik maar een wens: met vakantie. Ik moest die ochtend echter meteen kennis maken met mijn eerste baas op het hoofdkantoor in Amsterdam. Het was niet echt de bedoeling dat ik meteen al een week vakantie opnam. Maar na praten als Brugman kon ik gelukkig toch een weekje weg. Doodop stapte ik daarna in de tram. Ik had geen strip meer op mijn kaart en ja, hoor: daar stapte een conducteur in. Dat kan er ook nog wel bij, dacht ik: keurig naam, adres en geboorteplaats opgegeven voor de welbekende boete. Wat schetst onze verbazing: tweelingzus Alexa kreeg de boete op haar deurmat (geboorteplaats en -datum) – ik stond nog ingeschreven bij de burgerlijke stand van Leiden – maar die studeerde nog en had een OV-kaart. Het was mijn eerste en laatste keer, dat ik volkomen eerlijk – en zonder een poging er onder uit te komen – toch mijn boete misliep! Alle Familieportretten

Reinier Gratama

Reinier is geboren op 18 Februari 1959 te Dordrecht en getrouwd met Elles van Driel. Zij hebben twee kinderen: Sybe (6 jaar) en Edsard (2 jaar). Studie: Econometrie Werk: Manager Customer Service bij Philips Hobby’s: gezin, wandelen, lezen

Bijzondere ontmoeting met een Gratama:
Toen wij in de Verenigde Staten woonden kregen wij twee keer Gratama’s te logeren, een keer mijn ouders en een keer mijn zuster Eef met haar gezin. Het waren dierbare ontmoetingen in die zin dat je de tijd en rust (= niet druk, druk, druk) had om van elkaars gezelschap te genieten!

Anekdote waarin (de naam) Gratama een rol speelt:
Mijn ouders hadden jaren lang een hulp, ene mevrouw Hendriks, inmiddels geridderd en de 100 gepasseerd. Tot op hoog bejaarde leeftijd hielp zij mijn moeder. Wij noemden haar (niet in haar bijzijn) ‘het wijfje’. Zij sprak steeds van ‘Mevrouw GRAMA’. Bij speciale gelegenheden liet zij hierop volgen : ‘mijn glaasje is alweer omgevallen’, een kleine hint om nog eens bijgeschonken te worden Alle Familieportretten

Jan-Willem Gratama (Seerpszoon).

Jan Willem is geboren op 8 maart 1953 te Dordrecht en getrouwd met Ria Oosterveer. Studie: Geneeskunde Werk: medisch immunoloog, hoofd laboratorium te Rotterdam Hobby’s: paardrijden, postzegels verzamelen

Anekdote waarin (de naam) Gratama een rol speelt:
Toen ik met een vriendje aan de Vrije Universiteit het maken en verkopen van collegesyllabi (‘dictaten’) overgenomen had van de linkse studentenvereniging, en deze aan de verkoop hardhandig een einde maakte: ‘Collega Graaienmaar!’ En natuurlijk de talrijke verbasteringen van de naam Gratama: Grama, Gatumaar, Gatenkaas, Gratzma…. Alle Familieportretten

Oetske Gratama

Oetske is geboren op 24 april 1979 in Den Haag. Zij is ongetrouwd. Studie: fiscaal recht in Rotterdam. Hobbies: paardrijden, tennis en koken

Anekdote waarin (de naam) Gratama een rol speelt:
Gratama blijft een moeilijke naam voor een hoop mensen. Ik zeg dan vaak ‘Gratama met drie A’s’. Om de eeuwige ‘e’ in het midden te voorkomen. Toch presteerde iemand ’t nog om toen ‘Graaa’ op te schrijven en mij vervolgens vragend aan te kijken. Alle Familieportretten

Eef Gratama

Eef is geboren op 3 januari 1962 te Dordrecht en getrouwd met Jorad Jongeneel. Zij hebben drie kinderen: Wolter (8 jaar), Anna (8 jaar) en Ludolf ( 5 jaar) Studie: Franse taal- en letterkunde Werk: vertaalster Frans Hobby’s: pianospelen, zang, sport, lezen

Bijzondere ontmoeting met een Gratama:
Vorig jaar kwam mijn neef Casey (Van Bommel van Vloten, zoon van Pluis Gratama) uit Canada over. We hadden elkaar 30 jaar niet gezien, dit zou de tweede keer zijn. We zagen elkaar op het station in Den Haag en het was alsof we elkaar nog onlangs hadden gesproken, zo vertrouwd en gezellig was het. Blijkbaar springen de genen over de oceaan en over de decennia heen.

Anekdote waarin (de naam) Gratama een rol speelt:
Ik heb ooit eens een bestelling gedaan bij het postorderbedrijf Wehkamp. Toen het bestelde artikel werd thuisbezorgd, zat er een brief bij waarin ik met naam en toenaam bij herhaling vermeld stond, mij prijzende omdat ik zo verstandig was geweest om iets bij Wehkamp te kopen. Ze waren er bij Wehkamp kennelijk zo blij mee dat ze van pure vrolijkheid mijn naam hadden verbasterd – en dat tot drie keer toe: ‘Gefeliciteerd, mevrouw GRAHAHA, met uw nieuwe aankoop’, ‘Wij zijn blij, mevrouw GRAHAHA, dat we u tot onze klantenkring mogen rekenen’en tot slot ‘We wensen u, mevrouw GRAHAHA, veel plezier met uw Wehkampproduct.’ Of woorden van gelijke strekking. Als er nu reclamebrieven van postloterijen en dergelijke bij ons op de mat vallen, roep ik altijd: o, daar heb je weer zo’n Grahahabrief. Alle Familieportretten

Jan Gratama

Jan is geboren op 15 juni 1942 in Apeldoorn en getrouwd met Marian Gratama-Verkooyen. Zij hebben twee kinderen, Peggy (29 april 1972) en Nicole (11 juli 1974). Studie: HBS-B, waarna marketing- en talencursussen Werk: leidinggevende commerciële en marketing posities in diverse industrietakken (bouwmaterialen, elektronische orgels, verpakkingsindustrie) Hobby’s: bestuurlijke functies (voetbal (De Graafschap), Gratama Stichting), golf, reizen, kleinzoon Daan

Anekdote waarin (de naam) Gratama een rol speelt:
Nog niet zo heel erg lang geleden trok het bestuur van de Gratama Stichting bijna een volle week uit om eenmaal per jaar de bezittingen in Friesland te bekijken: op maandag werd al naar Friesland aangereisd, de terugreis was veelal op zaterdag.

Naast bezoeken aan de boerderijen in Roderwolde, Harlingen en Oosterend waren er vele (culturele) nevenactiviteiten (o.a. museumbezoek) en werd er stevig voor gewaakt dat men gedurende die week niet door honger of uitdroging hoefde af te haken.

De eerste keer dat Marian en ik werden uitgenodigd om een dag in dat overvolle programma in Friesland mee te maken was naar ik meen in 1986, ik vermoed vanwege mijn bestuursfunctie van de kort daarvoor opgerichte Gratama Vereniging.

En we waren bepaald niet alleen, want tegen het eind van de middag voegden zich o.a. nog de burgemeester van Harlingen en de directeur van de grondkamer bij het gezelschap om gezamenlijk aan de traditionele borrel en het aansluitende diner deel te nemen. In mijn herinnering bestond het gezelschap die middag uit zo’n 25 Gratama´s en notabelen.

Het logistieke probleem werd eenvoudig opgelost door elk van de bestuursleden per toerbeurt een dag verantwoordelijk te maken voor de samenstelling van het menu en de selectie van de wijnen die bij de lunch, de borrel en tijdens het diner bij de diverse gangen zouden worden uitgeschonken.

Ik weet waarachtig niet meer wie van de toenmalige bestuursleden die dag ‘dienst’ had, maar zeker is dat zijn naast hem zittende medebestuurder een wijnkenner met allure was.

Wat er gebeurde is dat het ‘bestuurslid van dienst’ een zacht, rond en fruitig wijntje bestelt (ik ben geen wijnkenner, maar laten we bij wijze van voorbeeld zeggen: een Chablis uit 1974) die hij na een uitvoerige ceremonie uiteindelijk goedkeurt en nadat de glazen van alle 25 aanwezigen zijn volgeschonken een toost uitbrengt, waarna een ieder uit zijn glas nipt en elkaar goedkeurend toeknikt.

Wat er toen volgde zal ik niet licht vergeten en het feit dat ik het nog steeds weet geeft aan dat het diepe indruk op mij heeft gemaakt.

Het bestuurslid naast het ‘bestuurslid van dienst’ nipt, nipt nog eens, schudt uiteindelijk zijn hoofd, wenkt de ober en meldt deze dat hij begrepen meent te hebben dat er een Chablis uit 1974 is besteld. Op de bevestiging van de ober dat dit inderdaad juist is nipt hij nogmaals uit zijn glas, schudt opnieuw zijn hoofd en meldt de ober ‘ik ben er van overtuigd dat dit inderdaad een Chablis is, aangezien ik echter vermoed dat deze wijn niet van 1974 is maar uit 1973 dateert, zou ik heel graag even de fles willen zien’.

Op het etiket blijkt inderdaad het jaartal 1973 te prijken, waarna alle (!) 25 glazen worden weggehaald en vervangen door wijn van het bestelde jaar. Alle Familieportretten

Seerp Gratama

Seerp Gratama (Jan-Willemszoon) is geboren op 6 februari 1924 Zwolle en getrouwd met Pieternella Cornelia Cleyndert (beter bekend als Toet). Zij hebben vier kinderen: Jan-Willem (52), Han (50), Reinier (46) en Eef (43). Studie: Rechten in Leiden Werk: Advocatuur, verzekeringsbedrijf directie AMEV (nu Fortis). Hobby’s: cultuur (musea, concerten, reizen), tuinieren.

Bijzondere ontmoeting met een Gratama:
Op het advocatenkantoor Gratama in Zwolle (ooit opgericht door grootvader Sibrand), later overgenomen door Jan Albert Willinge Gratama, waarin Sibrand Willinge Gratama werd opgenomen, werkte eens voor korte tijd Mr. Jan Albert Freseman Gratama (bijnamen: Jan Grap of Jan met de pet). Ooit in de dertiger jaren (tijdens mijn gymnasiumtijd) brachten wij – de tweeling Sibrand en Seerp – een bezoek aan de neven en moesten kennismaken met deze onbekende Freseman. Sibrand had daarin geen zin. Om een affront te voorkomen, ging ik twee keer naar binnen, hetgeen, gezien onze spreekwoordelijke gelijkenis, geen opzien baarde. Daar ik precies wist hoe het eerste gesprek was verlopen, kon ik een geheel nieuwe presentatie geven van mijn tweelingbroer Alle Familieportretten

Jan-Willem Gratama (Sibrandszoon).

Jan Willem is geboren op 11 juni 1960 te Cape Palmas, Liberia en getrouwd met Jeanette Emma Muller. Zij hebben drie kinderen: Daantje (6), Nan (4) en Bien (3). Studie: Geneeskunde Werk: Radioloog te Apeldoorn Hobby’s: schaatsen, fotografie, timmeren

Bijzondere ontmoeting met een Gratama:
Met vrouw Jean ging ik onlangs een weekend zonder kinderen naar Vorden om te wandelen. Wij logeerden bij hotel Bakker. Bij het inchecken werd gevraagd of we bij de groep Gratama’s hoorden? We vreesden voor ons rustige weekendje want in de verte zagen we Evert in smoking zitten. Hij moest al snel naar zijn huwelijksfeest (van een niet-Gratama) en gebruikte het hotel als uitvalsbasis. Zo zie ja maar, waar je ook gaat, een Gratama is nooit ver weg.

Anekdote waarin (de naam) Gratama een rol speelt:
In de jaren 80, tijdens mijn studententijd, werkte ik bij Eurotransplant te Leiden. Dit was buiten de kantooruren, om de continuïteit te garanderen. Op een ochtend werd ik uit bed gebeld door een inspecteur die kwam controleren of ik, Jan Willem Gratama, wel echt ziek was. Dit ontkende ik want ik had nergens last van. Later bleek dat het voor neef Jan Willem was die in het zelfde gebouw werkte bij de immunohematologie. Ik heb nooit meer gehoord of mijn uitspraak nog consequenties had voor neef Jan Willem. Alle Familieportretten

Hugo Gratama van Andel

Hugo is geboren op 20 augustus 1980 te Boskoop en gaat 24 juni trouwen met Anna van Rhenen. Studie: Medische Informatiekunde –Universiteit van Amsterdam van 1999 - 2004 Werk: promovendus op het AMC bij de vakgroep Medische Fysica op een onderwerp van Computed Tomography Angiografie; ontwikkeling van nieuwe visualisatietechnieken en optimalisatie van beeldvormend proces Hobby’s: Lezen en fietsen

Anekdote waarin (de naam) Gratama een rol speelt:
‘Gratama van Andel ? Ben jij van Adel ?’ ‘Nee het scheelt maar één ‘n’.’ Een dubbele achternaam stuit op veel vooroordelen, zeker omdat ‘Andel’ de gedachte aan ‘Adel’ iets gemakkelijk maakt. Mijn vriendin had ook zo haar vooroordelen toen zij voor het eerst mijn naam zag. Wij hebben elkaar leren kennen op een wandelvakantie voor jongeren in Frankrijk waar ook mijn Oudste zus Sanne als reisleidster meeging. Toen zij de deelnemerslijst onder ogen had zij direct haar vooroordelen. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, maar als we trouwen houdt ze wel haar eigen naam. Alle Familieportretten

Wolter Gratama

Wolter is geboren op 22 november 1947 te Apeldoorn. Hij is getrouwd met Geri Hengeveld en zij hebben twee kinderen: Heleen (1978) en Reinier (1979). Werk: violist in het Noord Nederlands Orkest. Hobby’s: prutsen.

Bijzondere ontmoeting met een Gratama:
In de jaren dat ik een stipendium van de Gratama Stichting mocht ontvangen, gingen Geri en ik ieder jaar, om te bedanken voor het stipendium, naar ‘oom Evert’ (penningmeester van de Stichting, schoonvader van Trudeke). Aan deze ontmoetingen met deze bijzonder sympathieke man bewaren wij de beste herinneringen.

Anekdote waarin (de naam) Gratama een rol speelt:
Toen wij in 1975 verhuisden naar Sandebuur bij Roderwolde en kennismaakten met de plaatselijke herenboer, was zijn reactie op het horen van onze naam: ‘Zijn jullie dan van die adellijke familie uit Den Haag?’ Alle Familieportretten

Jonas Willinge Gratama

Jonas is geboren op 12 december 1963 te Wapenveld en is getrouwd met Monique de Kimpe. Zij hebben twee kinderen, Bente (7 jaar) en Tjerk (6 jaar). Werk: fysiotherapeut als zelfstandig ondernemer. Hobby’s: hockey, sport algemeen, tuin, auto’s, avontuur

Anekdote waarin (de naam) Gratama een rol speelt:
Tom van ’t Hek (jarenlang speler van het Nederlands hockey-elftal) maakte ooit een grapje over mijn naam: Jonas Willinge Gratama? Wat? Filet met Graten Na? Alle Familieportretten

Wendela Jackson-Gratama

Wendela is geboren op . Zij is getrouwd met Brian Jackson en zij hebben een dochter Brianna van 7 jaar oud. Studie: Frans en Office Administration. Werk: Shore Operations Manager bij Holland Amerika Lijn. Hobby’s: Reizen, fotografie, naaien, watersporten.

Bijzondere ontmoeting met een Gratama:
Tijdens een skivakantie in Zwitserland in 1981 ontmoetten wij Tante Trudeke, oom Seerp en Helenus met zijn vriendin. Alle Familieportretten

Evert Gratama

Evert is geboren op 10 juli 1950 in Den Haag. Hij is getrouwd met Lous de Raadt. Zij hebben twee kinderen: Oetske (26) en Seerp (23). Studie: nederlands recht, bedrijfsrecht in Leiden Werk: bedrijfsjurist tot 1996 (secrataris/penningmeester van de Stichting) Hobby’s: watersport, skieën, bestuur WV de Amer, committe wedstrijdzeilen.

Bijzondere ontmoeting met een Gratama:
Tijdens een wintersport meldde zich in Zwitserland een logee. Dit was kerstmis 1979 en het was Wendela Gratama uit Amerika.

Anekdote waarin (de naam) Gratama een rol speelt:
Lous, werkzaam bij het hoofdkantoor van de NMB, belde in 1977 met de directeur van het bijkantoor van die bank in Zwolle of Deventer en maakte zich bekend als mevrouw Gratama. De directeur zweeg lange tijd en maakte vervolgens excuses voor zijn gedrag van de avond daarvoor. Hij zei: we hadden het niet zo uit de hand mogen laten lopen. Toen hij begreep dat het telefoontje uit Amsterdam kwam veranderde het gesprek in een zakelijk. Wij vragen ons nog altijd af wie de bedoelde mevrouw Gratama was en wat er zich die avond heeft afgespeeld. Alle Familieportretten

Pluis Gratama

Pluis (Anna Geertruida zijn haar officiële namen) Gratama werd op 27 juli 1921 als dochter van Jan-Willem Gratama en Johanna Jacoba Versteeg geboren. Zij was de oudste in een gezin van vier, want na haar werden nog drie broers geboren: Jaap en de tweeling Sibrand en Seerp. Zij trouwde in 1955 met Wouter van Bommel van Vloten en samen emigreerden zij naar Canada, waar Wouter in de loop der jaren in de buurt van Vancouver een bloeiende kwekerij opbouwde. Uit deze verbintenis werden vier kinderen geboren: Casey, John (Jan-Willem), Alicia en Christine.

Trudeke Gratama-Quarles van Ufford

Verenigingsbestuder van het eerste uur. Geboren op 7 november 1926 te ’s Gravenhage. Trudeke trouwde op jonge leeftijd, 22 jaar, met Seerp Gratama, jong advocaat.

Al snel kreeg zij te maken met de Gratama-Stichting. Haar schoonvader Evert sr. zat jarenlang in het bestuur, later opgevolgd door haar man Seerp.

Vaak ging zij mee naar Friesland op bezoek bij de pachters van de boerderijen. Deze bezoeken vonden altijd eind augustus plaats en duurden een hele week. Trudeke regelde de kamers in het hotel. Seerp en Trudeke, beiden enig kind, vonden het altijd erg gezellig om een hele week op te trekken met de Gratama-familie! Die sfeer sprak vooral Trudeke aan, een geboren gezelligheidsmens.

Zo langzamerhand ontstond het idee bij Trudeke, Seerp en Nan, dat het leuk zou zijn als alle Gratama’s hiervan konden meegenieten, en niet alleen de leden van het bestuur van de stichting. Op de late avond werd er druk getelefoneerd tussen Seerp Baarn en Trudeke om het idee verder vorm te geven. Toet en ( lange) Seerp sliepen dan al lang. De vereniging werd opgericht en kreeg zijn juridische grondslag in 1985. In de afgelopen 20 jaar zijn er weekenden en dagen georganiseerd met vele trouwe bezoekers. Naast de sociale contacten was er altijd plaats voor cultuur en natuur. De Gratamare is inmiddels uitgegroeid tot een informatief medium en de Gratama-website is de nieuwste loot aan de stam. Alle Familieportretten Terug naar boven